Wzory CV Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CRAFTCV

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby wszystkie bez wyjątku osoby odwiedzające serwis CraftCV miały szczególnie dobre doświadczenia z tym związane oraz były w pełni świadome swoich praw i obowiązków prawnych związanych z korzystaniem z serwisu www.craft-cv.com.

1. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu www.craft-cv.com
2. Craft-cv.com - serwis internetowy działający w domenie www.craft-cv.com, którego właścicielem jest Firma CraftCv z siedzibą w Poznaniu, posługująca się numerem NIP 739-363-21-07 oraz REGON 302748236. Dane kontaktowe: email support(at)craft-cv.com
3. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
4. Pakiet - płatna usługa polegająca na udzieleniu dostępu do wcześniej określonych funkcjonalności serwisu CraftCv.
5. Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem www.craft-cv.com
6. Login – unikalny adres e-mail Użytkownika w Serwisie wskazany w trakcie rejestracji
7. Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie - www.craft-cv.com identyfikowane przez unikalne, wybrane przez użytkownika hasło (składające się z min. 4 znaków) oraz unikalne, aktywne konto poczty elektronicznej (email), będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu www.craft-cv.com
8. Wersja DEMO - Wersja Kreatora CV / Listu Motywacyjnego dla użytkownika nie posiadającego konta w serwisie CraftCv

2. ZASADY OGÓLNE

1. CraftCV jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim użytkownikom (poprzez narzędzie online) na tworzenie i pobieranie stworzonych przez siebie CV oraz Listów Motywacyjnych.
2. Serwis www.craft-cv.com pobiera jednorazową opłatę za wybrany pakiet, przez co użytkownik ma możliwość pobierania CV ( oraz Listów Motywacyjnych , jeśli wskazuje na to wykupiony pakiet) przez wykupiony okres czasu  - w zależności od wybranego pakietu. Po tym okresie dostęp do pobierania CV/ Listów wygasa - dokument dostępny jest jedynie do podglądu w generatorze CV.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Serwisu
4. Serwis umożliwia użytkownikom pobierania dokumentów w formacie .pdf.
5. Serwis jest zgłoszony do GIODO zgodnie z wymogami Polskiego Prawa. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w serwisie www.craft-cv.com jest firma CraftCv. Dane są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
7. Wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub okno chatu zostawiając wiadomość wraz z adresem e-mailowym.
8. Mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem dokumentu - może tak się stać ze względu na zróżnicowane ustawienia graficzne monitorów; Serwis CraftCv nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. WARUNKI TECHNICZNE

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
- połączenia z siecią Internet,
- korzystania z platform: MS Windows 7, 8, 8.1, Vista, MS Windows XP, iOS 7.0, Android 4.4 lub ich nowszych wersji,
- korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox 35.X, Google Chrome 40.X lub ich nowszych wersji.
- korzystanie z aktualnego oprogramowania Java, Java Script,
- zainstalowanie darmowego oprogramowania, umożliwiającego podgląd pobranych PDF - Adobe Reader wersja DC
- aktywne konto poczty e-mail

4. REJESTRACJA

1. Rejestracja i utworzenie konta w Serwisie www.craft-cv.com jest dobrowolne i bezpłatne.
2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta Użytkownika są:
wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
- adres poczty elektronicznej , które będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login)
- hasło dostępowe do konta,
- zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu;
- wyrażenie chęci na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (opcjonalnie)
4. Podanie nieprawdziwego adresu email uniemożliwi założenie konta.
5. W czasie rejestracji Użytkownik podaje adres unikalny e-mail, który staje się loginem do serwisu, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu www.craft-cv.com.
6. W czasie rejestracji Użytkownik tworzy indywidualne hasło do swojego profilu. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim, w szczególności osobom, które mogły by wykorzystać to hasło w celach sprzecznych z ideą serwisu www.craft-cv.com
7. W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać własny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem www.craft-cv.com W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie www.craft-cv.com
8. Serwis www.craft-cv.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik serwisu www.craft-cv.com posiada indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny e-mail podany w czasie rejestracji.
2. Konto utworzone w serwisie www.craft-v.com jest tworzone na czas nieograniczony.
3. Serwis www.craft-cv.com zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania na swoim koncie informacji prawdziwych i dotyczących jedynie własnej osoby. Zabronione jest tworzenie kont i publikowanie informacji w imieniu osób trzecich.
5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika w serwisie www.craft-cv.com
6. Użytkownik może w każdej chwili sam usunąć konto i swoje dane z Serwisu. Wystarczy wejść w "Moje konto" i potwierdzić trwałe usunięcie konta z Serwisu. Samodzielne usunięcie konta z serwisu, powoduje, iż ten sam e-mail nie może zostać ponownie zarejestrowany w Serwisie CraftCV
7. Zabrania się udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.
8. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach handlowych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z charakterem serwisu.

6. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
- Zabronione są jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania serwisu.
- Zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
- Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe.
- Zabronione jest publikowanie informacji nie prawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
- Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadani stosownego upoważnienia.
- Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie serwisu www.craft-cv.com
- Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. www.craft-cv.com nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
3. Użytkownik serwisu wwww.craft-cv.com zobowiązuje się nie wiązać firmy będącej właścicielem Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których Serwis nie jest stroną.
4. Serwis CraftCv nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
5.Firma będąca właścicielem Serwisu zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

8. TWORZENIE DOKUMENTÓW

1. Przed założeniem konta, niezarejestrowany Użytkownik ma możliwość sprawdzenia Kreatora w wersji "DEMO". Użytkownik DEMO ma możliwość podglądu Kreatora w ograniczonym jego zakresie. Użytkownik DEMO obejrzeć dostępne wzory CV oraz Listu, ich wersje kolorystyczne, edytować treści oraz zmieniać czcionki. 
2. Serwis oferuje użytkownikom możliwość pobierania dokumentów w formacie .pdf oraz txt , zawierającego dane podane przez Użytkownika.
3. Użytkownik może korzystać z funkcji pobierania dokumentów przez ilość dni wskazanym w momencie wykupu odpowiedniego pakietu - od momentu zaksięgowania opłaty za wybrany pakiet.
4. W trakcie trwania pakietu, Użytkownik może zmieniać dane personalne ( z wyłączeniem daty urodzin oraz imienia), modyfikować dowolnie wpisywane dane w zakładkach, wersje kolorystyczne, szablony nieograniczoną ilość razy. Po pierwszym pobraniu stworzonego przez siebie CV bądź Listu , użytkownikowi nie przysługuje już zmiana daty urodzin oraz imienia. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu ograniczenie generowania dokumentów dla osób trzecich.
5. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie wypełniania szablonów są przechowywane w bazie danych Serwisu w celu umożliwienia użytkownikom późniejszego pobrania dokumentów bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych.  
6. Generator CV umożliwia wpisanie treści na maksymalnie 2 stronach. Należy sprawdzić czy wszystkie informacje na CV są wymagane na stanowisko, które aplikujemy. Rekomendujemy wpisanie do CV tylko tych informacji, które przydadzą Ci się na nowym stanowisku. Zbyt duża ilość informacji wcale nie działa na korzyść. Im więcej zbędnych informacji podamy, tym mniejsza szansa, że pracodawca przeczyta CV.

9. DARMOWE SZABLONY

1. Serwis CraftCv oferuje 4 darmowe szablony CV, które można pobrać po założeniu bezpłatnego konta. Cztery darmowe szablony oznaczone są w Kreatorze niebieską przepaską z nazwą “free CV”.
3. Darmowe szablony CV można pobierać nieograniczoną ilość razy.
4. Oferowane przez serwis CraftCv darmowe szablony CV posiadają na sobie logo, umieszczone w prawym dolnym rogu dokumentu. Aby usunąć logo z darmowych szablonów, należy wykupić pakiet.   

10. FORMY PŁATNOŚCI 

1. W przypadku odpłatnych Usług świadczonych przez CraftCv w związku z umożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, wszelkimi opłatami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłat opublikowana na stronie Serwisu www.craft-cv.com
2. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:
- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w serwisie internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
3. Użytkownik może przyjąć ofertę Użytkownika na usługę odpłatną w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
4. Serwis nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą, a właścicielami serwisów płatniczych
5. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, Użytkownik uzyskuje dostęp do generowana CV przez ilość dni wykazanej w danym Pakiecie od czasu zaksięgowania opłaty.
6. W przypadku zakupu dostępu do narzędzia, które oferujemy za opłatą- użytkownik zgadza się na przechowywanie jego informacji dotyczących płatności przez zewnętrznych dostawców firmy CraftCv.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez oferowane serwisy płatności

11. CENY 

1. Szczegółowy wykaz pakietów, funkcji oraz obowiązujących cen dostępny jest na stronie http://craft-cv.com/pakiety
2. Ceny w serwisie, dla użytkowników stanowią ceny brutto.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na użytkowników którzy zakupili pakiety przed datą wejścia w życie zmiany cen.
4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym pobieranie CV w formacie .pdf, dostępne jest wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników, którzy dokonają wpłaty przelewem poprzez system PayU lub PayPal.
5. Płatność za wybrany pakiet nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

12. REKLAMACJA

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię, nazwisko, e-mail podany przy rejestracji oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Serwis CraftCv reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.
4. Zastrzega się przy tym, iż różnice w kolorystyce bądź wyglądzie Projektu, wynikające z ustawień monitora bądź jakości wyświetlanego na nim obrazu (dotyczące w szczególności nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Serwisu.
5. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres mailowy support(at)craft-cv.com w tytule wiadomości wpisując " Reklamacja "  
6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez CraftCv, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez niego w formularzu, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

13. NEWSLETTER

1. Zapisanie się do newslettera jest opcjonalne.
2. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy (m.in. informacje o usługach, nowościach, artykułach).
3. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
4. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
5. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Rezygnacja z usługi "Newsletter" możliwa jest w każdym czasie po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie CraftCv i odznaczeniu ticboxa z treścią “wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera”

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez www.craft-cv.com dokumentów przysługują właścicielowi serwisu www.craft-cv.com
2. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody właściciela serwisu CraftCV. 

15. ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 (dziesięć) dni.
2. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas opłaconej usługi.
3. Opłata wniesiona za korzystanie z narzędzia o okresie obowiązywania wynoszącym 90 lub 7 dni nie podlega zwrotowi, bez względu na to, ile czasu pozostało do końca obowiązywania abonamentu.

16. OBOWIĄZUJĄCE PRZYPISY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Prawa Polskiego.

17. ZMIANA REGULAMINU

1. Serwis CraftCv zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis i usunięcie Konta Użytkownika.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, serwis poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.craft-cv.com/pl/regulamin oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na końcu regulaminu

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis CraftCV zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wynika takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem www.craft-cv.com
2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą będącą właścicielem serwisu CraftCV, a innym podmiotem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy CraftCv.

Copyright (c), 2021, CraftCv. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2015. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 10.01.2021.

Utwórz konto

Logowanie

Odzyskiwanie hasła

Na CraftCV nie ma konta powiązanego z tym adresem e-mail
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz jeszcze konta?
Posiadasz już konto?